Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:
HANKO HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., GEVESTIGD TE (4827 HJ) BREDA
AAN DE CHARLES PETITWEG 39, INGESCHREVEN IN HET
HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 200591050000
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Hanko Handelmaatschappij B.V., hierna te
noemen "Hanko", onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten verricht alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen zoals offertes en opdrachtbevestigingen. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Hanko in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De wederpartij van Hanko wordt hierna aangeduid als "koper". De algemene voorwaarden die koper op enig moment aan Hanko presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De in deze algemene
voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden.
ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, TEKORTSCHIETEN
DOOR KOPER EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. De aanbiedingen van Hanko zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld, en worden steeds aangegaan onder de voorwaarde dat de kredietverzekeringmaatschappij een toereikende limiet op de koper geeft.
Verder geldt dat indien de kredietverzekeringmaatschappij van Hanko de limiet op goede gronden intrekt, Hanko een tot stand gekomen overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel kan ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te worden.
Hanko heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Voor het geval Hanko geen offerte of orderbevestiging verzendt geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.
De koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.
2. Indien Hanko het verzoek krijgt om een offerte voor het leveren van een zaak of het verrichten van een dienst te maken en zij daarvoor, interne en of externe, kosten moet maken, heeft zij het recht om die kosten, alsmede de door haar bestede tijd, volgens de bij haar gebruikelijke
tarieven aan de (aspirant) koper in rekening te brengen.
3. Hanko heeft, in het geval de koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen Hanko en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de
uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Hanko tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours of tegen vooruitbetaling af te leveren. De in dit lid omschreven rechten laten de overige
in de Wet geformuleerde rechten van Hanko onverlet. Hanko kan deze rechten ook hanteren indien koper (voorlopige) surseance van betaling of de toepassing van de gerechtelijke schuldsanering verkrijgt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
4.Indien Hanko aan de koper een monster heeft verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen.
5.Indien koper een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en Hanko daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de koper de door Hanko geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal een bedrag gelijk aan 50 % van de
overeengekomen prijs. Hanko heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de koper die hogere schade verschuldigd is.
ARTIKEL 3: (AF)LEVERING
1. De koper is jegens Hanko verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Indien koper niet aan afname meewerkt heeft Hanko het recht om, nadat koper door haar in gebreke is
gesteld, de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Ook heeft Hanko in die situatie het recht om de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen. Kosten van stalling en dergelijke zullen
tegen de bij haar geldende tarieven bij koper in rekening worden gebracht. Hanko behoeft in het geval van opslag de zaak niet te verzekeren.
2. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt dat indien de koopprijs van de te leveren zaak een bedrag beloopt van tenminste € 750,--, als afleverbeding geldt CPT inlading magazijn Hanko te Breda, terwijl indien voor de te leveren zaak een koopprijs geldt die lager is dan € 750,-- wordt
afgeleverd ex Works, af het magazijn van Hanko te Breda. Vanaf de aflevering is de zaak voor rekening en risico van de afnemer, onverminderd het in artikel 5 bedongen eigendomsvoorbehoud.
3. Overeengekomen termijnen van aflevering gelden bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van niet tijdige aflevering op het voorziene tijdstip dient Hanko schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Hanko een na
overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
4. Hanko heeft het recht om de af te leveren zaken in delen af te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige, of de volgende, alinea verlengde termijn. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Hanko
steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
5. Verlenging van de afleveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 8 lid 5. In dat geval wordt -zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden- de in de vorige zin bedoelde termijn verlengd met de periode dat de
verhindering voortduurt, vermeerderd met een periode waarbinnen Hanko redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
6. De betekenis van leveringsbedingen wordt, onverminderd hetgeen het in dit artikel is bepaald, uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.
ARTIKEL 4: ZEKERHEID
Hanko heeft bij het aangaan van de overeenkomst het recht om het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts mag Hanko tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid
van koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan zijn verplichtingen voldoet. Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag Hanko jegens
hem de bevoegdheden uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 3.
ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Hanko behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat koper:
a. de koopprijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Hanko ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst(en) en
c. de vorderingen heeft voldaan die Hanko op hem verkrijgt indien koper tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die
van Hanko. Indien hij de zaak door een derde onder zich heeft dan is hij, indien hij jegens Hanko tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Hanko mede te delen en mag Hanko aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.
2. Hanko mag het aan haar toekomende retentierecht ook uitoefenen voor de betaling van al hetgeen de koper aan haar, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is.
ARTIKEL 6: BETALING EN KOSTEN
1. In de prijzen van Hanko zijn, tenzij anders medegedeeld, omzetbelasting, in- en uitvoerrechten en/of andere overheidsheffingen niet inbegrepen. Indien deze heffingen en/of kosten die de kostprijs van de producten beïnvloeden -zoals door Hanko verschuldigde inkoopsprijzen en
betaalde salarissen- na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd dan heeft Hanko het recht om de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. Indien aldus een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is koper bevoegd
om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, in welk geval Hanko harerzijds bevoegd is om onverwijld na ontvangst van die mededeling mede te delen dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke prijs gestand wil doen in welk geval de ontbinding geacht wordt
niet te hebben plaatsgevonden. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien Hanko op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. In het geval overheidsheffingen -waaronder omzetbelasting- worden verhoogd kan Hanko die verhoging met onmiddellijke
ingang doorberekenen, zonder dat aan de koper een ontbindingsrecht toekomt.
2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Hanko aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Hanko verschuldigd is
en van hetgeen Hanko aan hem verschuldigd is, dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur
een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het
kantoor van Hanko te Breda.
3. De koper is aan Hanko alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning, niet voldoet en Hanko haar vordering aan een derde in handen geeft. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend
aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van Hanko voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, voor zover redelijk, vermeerderd met door die raadsman aan derden te betalen kosten. De vergoeding van kosten
heeft betrekking op alle door de raadsman van Hanko te verrichten werkzaamheden.
4. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Hanko niet het in het vorige artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering
gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.
5. Indien de koper van Hanko enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig nakomt, alsmede in het geval haar koper in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surseance van betaling verkrijgt, dan wel met betrekking tot hem de gerechtelijke schuldsanering
wordt uitgesproken dan wel hij onder curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de koper wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de koper geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en heeft Hanko, naar haar keuze, het
recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan Hanko uit hoofde van de Wet verder toekomende rechten, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring
te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te schorten. Hanko heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen de koper aan haar verschuldigd is, op te eisen.
6. Indien Hanko met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de desbetreffende overeenkomst.
ARTIKEL 7: KEURING, KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN
1. De koper is verplicht om de door Hanko afgeleverde zaken, respectievelijk de door haar verrichte diensten, onverwijld na in ontvangstneming respectievelijk oplevering, te keuren op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dan dient hij een
aantekening op de vrachtbrief te maken en Hanko in ieder geval binnen 2 werkdagen na aflevering/het verrichten van de dienst, onder mededeling van de aard van de gebreken schriftelijk te berichten. Indien de koper zich hieraan niet houdt geldt het product / de dienst in zoverre als door
hem aanvaard.
2. Voorts dient de koper binnen 10 werkdagen na de aflevering van het product/het verrichten van de dienst het gepresteerde op haar deugdelijkheid te keuren en, indien zich een gebrek openbaart, schriftelijk bij Hanko te klagen onder mededeling van de aard van de gebreken.
3. Steeds geldt dat de koper verplicht is om de door Hanko geleverde zaken niet te verwerken alvorens zij op zodanig deugdelijke wijze zijn gekeurd dat vast staat dat de zaken in overeenstemming met hetgeen is overeengekomen, werden geleverd.
4. Indien de koper niettemin pas na de verwerking van de zaken een gebrek ontdekt, en hij bewijst dat het onmogelijk was om het gebrek voorafgaand aan die verwerking te ontdekken, dan dient hij onder mededeling van de aard van het gebrek schriftelijk bij Hanko te klagen binnen 10
werkdagen na de ontdekking van het gebrek, terwijl voorts geldt dat indien een termijn van 10 werkdagen is verstreken nadat de koper het gebrek redelijkerwijze had kunnen ontdekken, het recht om te klagen is vervallen. De in dit lid omschreven regeling geldt ook indien aan de zaak een
eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Hanko geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Hanko kende of behoorde te kennen, doch niet aan de koper heeft medegedeeld.
5. Steeds geldt dat de klacht in ieder geval bij Hanko vóór de in artikel 8 lid 1 genoemde termijn van één jaar na aflevering van de zaak, resp. het verrichten van de dienst moet worden geuit.
6. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Hanko niet in behandeling te nemen en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Hanko niettemin een dergelijke klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Hanko in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft Hanko
het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.
7. Hanko heeft het recht om van de koper te verlangen dat hij op grond van ongelijk de aan hem afgeleverde zaken, of een door Hanko te bepalen representatief gedeelte daarvan, aan Hanko retourneert, opdat Hanko in staat is om de geuite klacht op haar juistheid te controleren. Hanko
kan er ook voor kiezen om de klacht te onderzoeken waar koper de zending heeft opgeslagen, respectievelijk de betreffende zaken heeft gemonteerd, in welk geval koper daaraan zijn medewerking moet verlenen.
8. Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk en gespecificeerd binnen tien werkdagen na de verzending van de factuur bij Hanko te worden gemeld, op straffe van het verval van het recht om dat nadien nog te doen.
9. Retourzendingen worden door Hanko slechts aanvaard nadat zij daartoe voorafgaand haar toestemming heeft gegeven. De kosten van de terugzending en de kosten van opslag geschieden -indien de retourzending naar aanleiding van een klacht plaatsvindt- op basis van ongelijk.
10. Tenzij anders overeengekomen geldt de fabrieks-/leveranciersgarantie, indien deze is verstrekt, voor één jaar voor het grondgebied Nederland.
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN VERJARING
1. Indien Hanko erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan en de koper de in het vorige artikel neergelegde voorschriften is nagekomen, dan kan Hanko met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, slechts gedurende
één jaar na datum aflevering, respectievelijk het verrichten van de dienst wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.
2. Indien Hanko erkent dat zij toerekenbaar tekort heeft geschoten, of dit anderszins komt vast te staan, en koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd, is nagekomen, heeft Hanko, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het recht om aan de koper mede te
delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel zal overgaan. Indien Hanko na genoemde mededeling op redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en
heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.
3. Hanko beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, een schadevergoeding in geld verschuldigd is haar
aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak/de verrichte dienst overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.). Koper vrijwaart Hanko tegen alle aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan.
4. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Hanko, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer,
natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede andere omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan
worden verlangd, en wel indien de verhindering langer duurt dan twee weken na de omstandigheid die tot die verhindering leidt of indien vast staat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk maakt. Indien er sprake is van overmacht
heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of -voor het deel dat niet uitgevoerd kan worden- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van het in de
vorige zin bepaalde tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen aan de ander schadevergoeding verschuldigd.
5. In het geval er sprake is van tijdelijke verhindering tot twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Hanko moet
leveren op de voet van het in artikel 3 lid 5 gestelde, verlengd.
6. In dit artikel moet onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige daad worden begrepen.
ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle rechtsverhoudingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder alle overeenkomsten die Hanko sluit, is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
2. Alle geschillen die tussen Hanko en koper ontstaan worden in eerste aanleg, beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten, en onverminderd de bevoegdheid van Hanko om de koper voor een
anderszins bevoegde Rechter in rechte te betrekken.

Niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de nieuwste producten, de laatste technieken en de scherpste aanbiedingen.

Bedankt!
Je bent met succes ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.